Czy na placu WORD włączamy kierunkowskazy?

Wprawdzie testy na prawo jazdy zawierają pytania dotyczące używania kierunkowskazów, milczą jednak o tym, czy podczas jazdy po placu WORD należy ich używać?

Zasady przeprowadzania państwowego egzaminu na prawo jazdy reguluje stosowne rozporządzenie w sprawie egzaminowania. To właśnie w tym akcie prawnym określone są wszystkie zadania egzaminacyjne oraz kryteria ich zaliczenia.

Część egzaminu praktycznego na prawo polega ma wykonaniu poniższych zadań.

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Zgodnie z tzw instrukcją egzaminacyjną zadanie to polega na:

1) sprawdzeniu stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania elementy z następujących:

   a) poziom oleju w silniku,

   b) poziom płynu chłodzącego,

   c) poziom płynu hamulcowego,

   d) poziom płynu w spryskiwaczach,

   e) działanie sygnału dźwiękowego,

   f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

   g) działanie świateł mijania,

   h) działanie świateł drogowych,

   i) działanie świateł hamowania „STOP”,

   j) działanie świateł cofania,

   k) działanie świateł kierunkowskazów,

   l) działanie świateł awaryjnych,

   m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych,

 – jeżeli występuje,

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 min.

Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.

Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest następująco: 1 element z pomiędzy elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element z pomiędzy elementów pkreślonych w lit. f-m.

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym,

   – w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu

     i lewy obszar przestrzeni za pojazdem

   – w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu

     i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

   – w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną

     szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

   – zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości

     głowy,

 – jeżeli występuje,

Czy podczas poruszania się po placu WORD trzeba włączać kierunkowskazy?

Zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie prawo o ruchu drogowym .

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować  zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Czy kodeks drogowy obowiązuje na placu WORD?

Ustawa prawo o ruchu drogowym już w pierwszym artykule:

1. Określa:

  1. zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
  2. zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu;
  3. wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników tego ruchu;
  4. zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

  1. koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
  2. wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

Plac WORD nie jest ani strefą zamieszkania, ani tym bardziej drogą publiczną. Co najwyżej na jego obszarze może być wyznaczona strefa ruchu. Niemniej artykuł  1. ust. 2. Ustawy wyraźnie nakazuje stosowanie się do jej zapisów w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób; oraz wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. Oznacza to, poruszanie się po placu, np podczas przejazdu z miejsca wykonywania jednego zadania do drugiego może wymagać  włączenia kierunkowskazów w celu zasygnalizowania innemu kierującemu lub pieszemu zamiaru zmiany kierunku jazdy. Podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych sygnalizowanie nie jest wymagane ani konieczne.

Image: